جزییات خبر

آگهـی ارزیابی کیفی

(دوشنبه ۱۳ آبان ۱۳۹۸) ۱۱:۲۵

برگزاری مناقصه: تامین سرویس نقلیه درون شهری و برون شهری منطقه سبزوار

آگهـی ارزیابی کیفی

مناقصه گزار: شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه سبزوار.
موضوع مناقصه: تامین سرویس نقلیه درون شهری و برون شهری منطقه سبزوار
شرکتهای ذیصلاح که تمایل به همکاری دارند میتوانند جهت کسب اطلاعات بیشتر، ارائه درخواست شرکت در مناقصه و دریافت فرم های ارزیابی ظرف سه روز از تاریخ آگهی نوبت دوم به سایتهای ذیل الذکر یا به آدرس سبزوار، بلوار دکتر علی شریعتی، شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه سبزوار- امور حقوقی مراجعه نموده و پس از انقضاء مهلت سه روزه ، ظرف دو هفته ضمن تکمیل نمودن فرم های ارزیابی، مدارک مورد نیاز مندرج در فرمها را جهت ارزیابی کیفی به منطقه تحویل نمایند. اسناد مناقصه جهت اعلام نرخ صرفاً به شرکتهایی که در فرآیند ارزیابی کیفی مورد تایید کمیته فنی بازرگانی قرار گیرند ، تحویل خواهد گردید. به مدارک و اسناد فاقد مهر و امضاء، مخدوش، غیر مستند و مدارکی که پس از انقضای مهلت قید شده در آگهی واصل شود ترتیب اثر داده نخواهد شد. تاکید می گردد ارائه گواهی صلاحیت معتبر پیمانکاری و گواهی صلاحیت ایمنی از اداره کار ، تعاون و رفاه اجتماعی الزامی می باشد. ضمناً جهت هماهنگی ارائه شماره تلفن تماس و آدرس دقیق محل کار بصورت کتبی ضروری است .تماس: 2249-44216900 – 051
نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه:
ضمانت نامه شرکت در مناقصه باید به مدت نود روز از تاریخ بازگشائی پاکات (که تاریخ مذکور به شرکت های مورد تایید کمیته فنی بازرگانی اعلام خواهد گردید) معتبر بوده و مبلغ آن 212200000 ریال می باشد که بایستی به وسیله یکی از تضامین معتبر و قانونی تامین گردد. تاکید می گردد که تضمین شرکت در مناقصه صرفاً بایستی از سوی شرکتهائی که در فرآیند ارزیابی کیفی حائز امتیاز لازم می گردند و مراتب توسط دعوتنامه از سوی مناقصه گزار به آنها ابلاغ خواهد شد واریز و یا تامین گردد.
آدرس سایت :
WWW.monaghese.NIOPDC.IR
WWW.IETS.MPORG.IR
http://sabzevar.niopdc.ir

احمد واحدیان ابوترابی
سرپرست منطقه سبزوار

 

توضیح: آگهی در دو نوبت در روزنامه جمهوری اسلامی به تاریخ 13 و 16 آبان چاپ خواهد شد

پست الکترونیک را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید

Loading

 تماس با ما:

سبزوار ، بلوار دکتر علی شریعتی ، شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران - منطقه سبزوار

  مرکز تلفن : 1-44216900-051

روابط عمومی : 44217501-051